Kết quả học tập

Danh sách sinh viên khóa D24 đã hoàn thành môn GDTC (07/03/2019)

File đính kèm :

Danh sinh viên khóa K23 K24 được miễn và học bổ sung các học phần môn GDTC (22/02/2019)

File đính kèm :

Danh sách SV được miễn và học bổ sung các học phần môn GDTC (22/02/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa K19 ĐH môn GDTC (22/02/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa D24 DAT môn GDTC (22/02/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa D23B NỢ môn GDTC (22/02/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập