Kết quả học tập

Danh sách sinh viên khóa K21; K22; K23 đã hoàn thành môn GDTC (20/05/2019)

File đính kèm :

Danh sách SV hệ CĐN N19; N22; N23 hoàn thành môn GDTC (20/05/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa K21; T22 đã hoàn thành môn GDTC (bổ sung) (20/05/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa K21 miễn học phần 1,2,3 học bổ sung HP 4,5 môn GDTC (19/04/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa K23; K24 miễn học môn GDTC (19/04/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa N23 đạt môn GDTC (19/04/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập