Kết quả học tập

THủ tục xét miễn môn GDQP-AN (28/11/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP_AN khóa D24 hệ liên thông (28/11/2019)

File đính kèm :

Danh sinh viên khóa D24 hệ liên thông hoàn thành môn GDQP-AN (28/11/2019)

File đính kèm :

Danh sách SV T23 hoàn thành môn GDQP-AN (20/11/2019)

File đính kèm :

Danh sách SV T22 hoàn thành môn GDQP-AN (20/11/2019)

File đính kèm :

Danh sách khóa K24 miễn học GDTC (20/11/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập